NOTĂ DE INFORMARE

Societatea MIRA SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, str. Vasile Lucaciu nr. 52, parter, ap. 1, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3401/19.03.2015, având CUI 34258390, cu număr de înmatriculare în Registrul Brokerilor de Asigurare RBK -783/29.03.2015, și număr de autorizație de funcționare 1252/12.06.2015, operator de date cu caracter personal, având autorizație de prelucrare a datelor cu caracter personal nr. 17559/21.07.2015, în conformitate cu legea nr. 677/2001, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră, prin intermediul informațiilor și documentelor prezentate prin mijloacele automatizate/electronice/manuale, în scopul întocmirii ofertelor și emiterii polițelor de asigurare-reasigurare. Aceste date sunt necesare a fi prelucrate în scopul întocmirii ofertelor și emiterii polițelor de asigurare-reasigurare.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea societății MIRA SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL, de a întocmi ofertele / polițele de asigurare solicitate.

Prin prezentarea informațiilor și a documentelor conținând date cu caracter personal către societatea MIRA SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL, sunteți de acord, în mod expres și neechivoc, ca datele cu caracter personal (nume, prenume/ adresă/ număr de telefon fix și/sau mobil/ fax/ e-mail/ cod numeric personal/ data și locul nașterii/ seria și numărul actului de identitate sau a pașaportului/ sex/ cetățenie/ semnătura / date din acte de stare civilă/ date din permisul de conducere/ date din certificatul de înmatriculare/ nr. dosar de pensie/ date bancare/ date privind starea de sănătate/ date privind apartentența la un partid politic/ profesie/ locul de muncă/ formarea profesională-diplome-studii/ situația economică și financiară / date privind bunurile deținute) să fie prelucrate de către societatea MIRA SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL. Prelucrarea va avea că scop întocmirii ofertelor și emiterii polițelor de asigurare-reasigurare, stocarea datelor în bază de date, procesarea acestora în scopuri statistice, realizarea de analize și cercetări de piață, transmiterea de comunicări cu scop comercial prin telefon, poștă sau poștă electronică, precum și trimiterea de oferte și materiale publicitare. Prin prezentarea informațiilor și a documentelor conținând date cu caracter personal către societatea MIRA SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL, prin mijloacele automatizate/electronice/manuale, sunteți, de asemenea, de acord ca datele de mai sus să fie dezvăluite, pentru aceleași scopuri, către societățile de asigurare, parteneri contractuali ai societății MIRA SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL. Prezentul acord este valabil pe o perioadă nelimitată, până la eventuala sa revocare.

În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, aveți următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție și dreptul de a vă adresa justiției.